אחריות תאגידית

ניהול חוצה-קבוצה וחוצה-התמחויות

בשנת 2011 החליט דירקטוריון אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ למסד תהליכי ניהול של אחריות תאגידית.
תהליכים אלה כוללים, בראש ובראשונה, יצירת מבנה ניהולי חדש:
  • מינוי ועדת אחריות תאגידית בתוך דירקטוריון הקבוצה. יו"ר הועדה מדווח אחת לשנה לדירקטוריון הקבוצה על ההמלצות והביצועים שבתחום הועדה.
  • מינוי מנהלת אחריות תאגידית קונצרנית. המנהלת כפופה למנכ"ל קבוצת אלון, ומדווחת אחת לרבעון לוועדת האחריות התאגידית בדירקטוריון הקבוצה על התקדמות הפעילות.
  • הקמת פורום היגוי אסטרטגי קונצרני לאחריות תאגידית, המורכב ממנכ"לים וסמנכ"לים מהחברות השונות בקבוצה. הרכב הפורום נועד לתת ביטוי לצרכים ולחוזקות של החברות השונות בקבוצה.
  • הקמת צוותים חוצי-קבוצה בנושאים: איכות הסביבה וקיימות, שיווק, ממשל תאגידי, תהליך המוצר, מעורבות חברתית. הצוותים מורכבים ממנהלים מקצועיים בכירים בתחומים הרלוונטיים, מכל החברות בקבוצה. תפקידם של הצוותים הוא ללמוד את האתגרים והפתרונות לעומקם, על מנת לגבש מדיניות לקבוצה בנושאים אלו.
    הצוותים מדווחים על פעילותם לפורום ההיגוי האסטרטגי הקונצרני לאחריות תאגידית