אחריות תאגידית

ועדת אחריות תאגידית בדירקטוריון ואמנת אחריות תאגידית

דירקטוריון אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ החליט בשנת 2011 על הקמת ועדה לאחריות תאגידית בדירקטוריון.
יו"ר הועדה הוא אברהם מרון, וחבריה הנוספים הם דודי ויסמן ועוזי ברעם.

בחודש פברואר 2012 אישרו חברי הועדה אמנת אחריות תאגידית לדירקטוריון.
האמנה עוסקת בתפקידי הועדה ובתחומי אחריותה, וכן היבטים הקשורים לישיבות, דיווח ועדכונים.
מנהלת האחריות התאגידית של קבוצת אלון נדרשת לדווח לוועדה על הביצועים, התוכניות והיוזמות של הקבוצה בתחומי החברה והסביבה, ואילו יו"ר הועדה מדווח מדי שנה לדירקטוריון על החלטות והמלצות.

תפקידי ועדת אחריות תאגידית בדירקטוריון

בין תפקידי הועדה, כמפורט במסמך האמנה:
להבטיח כי האסטרטגיה של ועדת האחריות התאגידית תהווה חלק מאסטרטגיית הקבוצה, לפתח מדיניות ולהמליץ על אימוץ המדיניות, בכל ההיבטים הכפופים לאחריותה של הועדה, לרבות בנושאי העסקה, בריאות ובטיחות, זכויות אדם, גיוון צוות העובדים ופיתוח גישה מכלילה, שמירה על הסביבה, השקעה בקהילה ובחברה, ציות לנהלים ונורמות אתיים. לעקוב אחר הציות למדיניות של הועדה בכל הדרגים בקבוצה, ולבדוק את הביצועים ביחס ליעדים המוסכמים. 
לבדוק את מידת שילוב התהליכים של הועדה לאחריות תאגידית בתכנית הרחבה יותר של ניהול הסיכונים העסקיים של הקבוצה.